Nachádzate sa tu

Block title
Block content

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti SynergiQ, s. r. o., so sídlom J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, odd. sro, vložka č.: 52586/L , upravujú vzťahy dojednané týmito obchodnými podmienkami medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb v súlade s platným znením § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka a to pri poskytovaní webhostingových služieb a služieb registrácie doménových mien.

1. Definícia a vymedzenie jednotlivých pojmov

1.1. Poskytovateľ služieb:
SynergiQ, s. r. o.
J. Jánošku 3
031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakt:
+ 421 948 184 073
E-mail: podpora@hostinghouse.sk
Webová stránka: www.hostinghouse.sk

1.2. Príjemca služieb - každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dobrovoľne na základe vyplneného objednávacieho formulára má záujem o využívanie služieb Poskytovateľa a vstupuje do záväzkovo-obchodného vzťahu s Poskytovateľom služieb.

1.3. Objednávka služieb sa rozumie – riadne, pravdivo vyplnený a odoslaný objednávací formulár umiestnený na webovej stránke Poskytovateľa. Príjemca služieb je povinný vyplniť všetky požadované údaje obsiahnuté v objednávacom formulári. V prípade, že údaje budú nedostatočne alebo chybne vyplnené, poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo takúto objednávku neakceptovať. Kompletne vyplnená objednávka bude riadne zaevidovaná a Príjemcovi služby bude vystavená predfaktúra. Po jej uhradení bude môcť Príjemca služieb riadne využívať služby Poskytovateľa. Daňový doklad (faktúra) bude príjemcovi zaslaný v zákonnej lehote a to buď v elektronickej forme (bezplatne), alebo v papierovej podobe prostredníctvom pošty podľa aktuálneho cenníka. Vyplnením objednávky a jej odoslaním potvrdzuje Príjemca služieb, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že im porozumel.

1.4. Registrácia doménového mena - Príjemca služby získa vlastnícke práva k doménovému menu, prípadne práva súvisiace s užívaním doménového mena.

1.5. Webhosting - táto služba predstavuje poskytnutie miesta na serveroch prevádzkovaných Poskytovateľom, za účelom umiestnenia internetových domén, prípadne s virtuálnym priestorom súvisiacim s riadnym užívaním doménových mien.

1.6. Ostatné služby a úkony - do tejto skupiny služieb sú zahrnuté ostatné služby spojené s riadnym využívaní služieb webhostingu a registrácie doménových mien. Cenník všetkých služieb, ktoré Poskytovateľ ponúka sú zahrnuté v aktuálnom cenníku na web stránke Poskytovateľa. Ostatné služby a úkony sú napr. obnovenie zmazaného webhostingu, obnovenie domény z karantény, presmerovanie.

1.7. Server - sieťový počítač pripojený v reálnom čase k internetovej sieti, ktorý umožňuje viacerým počítačom vymieňať dáta.

1.8. Aktivácia služieb - sú úkony, ktorých cieľom je zabezpečiť funkčnosť a riadne využívanie služieb. Aktivácia služieb a ich riadne využívanie Príjemcom služieb je podmienená pripísaním fakturovanej sumy za objednané služby na bankový účet Poskytovateľa.

1.9. Partnerský program - Poskytovateľ pre svojich zákazníkov ponúka možnosť zapojiť sa do partnerského programu. Bližšie špecifikované partnerské zľavy a zvýhodnenia sa nachádzajú v sekcii "Partnerský program". Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Príjemcom služieb sa riadia aktuálnymi obchodnými podmienkami.

1.10. Neobmedzený diskový priestor - predstavuje diskový priestor, ktorý je využívaný bežnými webovými stránkami v takom tempe, aby bol zabezpečený ich dynamický chod a rastúci potenciál. Je treba však spomenúť technické možnosti výkonu serverov na ktoré treba brať ohľad, aby nedošlo k obmedzovaniu ostatných používateľov využívajúcich priestor na serveroch Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť poskytované služby pre webové stránky, ktoré významne obmedzujú ostatných zákazníkov Poskytovateľa.

1.11. Objednávateľ služieb sa chápe fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnením objednávacieho formulára prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa vyplní objednávkový formulár a odošle ho cez online rozhranie Poskytovateľovi. Objednávateľ odoslaním objednávacieho formulára akceptuje aktuálny cenník a všeobecné obchodné podmienky objednaných služieb, ktoré sú platné ku dňu vyplnenia objednávacieho formulára.

2. Uzatvorenie zmluvy, predmet zmluvy, platnosť zmluvy

2.1. Uzatvorenie zmluvy - uzatvorením zmluvy sa rozumie pravdivé a úplné vyplnenie objednávacieho formulára služieb a jeho odoslaním prostredníctvom webovej stránky Poskytovateľa. Poskytovateľ a objednávateľ služieb môžu po vzájomnej dohode uzatvoriť zmluvu aj inou formou, ktorá vždy bude mať písomnú podobu a ktorá sa bude riadiť aktuálnymi obchodnými podmienkami uverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa.

2.2. Predmet zmluvy - predmetom zmluvy sú objednané služby v rozsahu a kvalite špecifikovanej v objednávacom formulári podľa platného cenníka.

2.3. Platnosť zmluvy - platnosť zmluvy začína plynúť od dátumu pripísania platby za objednané služby na účet Poskytovateľa služieb na základe predfaktúry. Poskytovateľ je povinný obdobie platnosti zmluvy alebo objednaných služieb prehľadne určiť na vystavenom daňovom doklade - faktúre.

2.4. Poskytovateľ služby nemôže meniť výšku odmeny uvedenej v predfaktúre, počas obdobia na ktoré bola táto predfaktúra vystavená.

2.5. Príjemca služieb je povinný služby využívať na základe týchto obchodných podmienok a riadne, v čase určenom v predfaktúre za tieto služby aj zaplatiť.

2.6. Trvanie využívania služieb je dohodnuté v objednávacom formulári a tiež uvedené na daňovom doklade – faktúre.

2.7. Uhradením poplatku vo vystavenej predfaktúre Príjemca služby potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.

2.8. Fikcia doručenia - za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto obchodných podmienkach. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Objednávke.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Povinnosti Poskytovateľa služieb

3.1.1. Vykonávať registráciu, predĺženie platnosti doménových mien bez zbytočného odkladu na základe požiadaviek Príjemcu služby podľa pravidiel určenými správcom domény najvyššej úrovne a to podľa platného cenníka Poskytovateľa služieb, len v tom prípade, ak nebráni tejto skutočnosti prekážka na strane Príjemcu služby alebo tretej osoby.

3.1.2. Vykonávať registrácie domén na základe poradia prijatých objednávok. Registrácia doménového mena bude realizovaná až po pripísaní poplatku za doménové meno na účet Poskytovateľa služieb. Po pripísaní poplatku na bankový účet Poskytovateľa služieb nevzniká príjemcovi služby nárok na úspešnú registráciu objednaného doménového mena. Poskytovateľ bude informovať Príjemcu služby o výsledku registrácie doménového mena až po ukončení registračného procesu. V prípade, že nedôjde k úspešnej registrácii doménového mena, má Príjemca služby nárok na vrátenie poplatku v plnej výške.

3.1.3. Umožniť Príjemcovi webhostingových služieb riadne využívať miesto na serveri Poskytovateľa služby v dojednanom rozsahu. Server je vo výlučnom vlastníctve Poskytovateľa služby.

3.1.4. Poskytovateľ sa zaväzuje v predmete zmluvy poskytovať služby súvisiace s webhsotingom a registráciou domén v dohodnutej kvalite a rozsahu.

3.1.5. Dbať na aktualizácie servera a na jeho zabezpečenie pred možným zneužitím a zabezpečiť server tak, aby nebola narušená jeho funkčnosť.

3.1.6. Vykonávať pravidelnú údržbu a zálohovanie dát. Záloha sa vykonáva raz za 24 hodín a záloha sa uchováva 14 dní.

3.1.7. V prípade plánovanej odstávky servera informovať Príjemcov služieb najmenej 24 hod. pred touto skutočnosťou emailom.

3.1.8. Zabezpečiť Príjemcovi služieb podporu pri využívaní služieb.

3.2. Práva Poskytovateľa služieb

3.2.1. Obmedziť prípadne znemožniť využívanie služby Príjemcovi služby, ak si neplní povinnosti dojednané touto zmluvou ako je neuhradenie poplatku za riadne využívanie služieb.

3.2.2. Poskytovateľ má právo na písomnú žiadosť Príjemcu služieb previesť vlastnícke práva vzťahujúce sa k doménovému menu na inú osobu.

3.2.3. Poskytovateľ má bez predošlého upozornenia právo obmedziť alebo pozastaviť také webové stránky, ktoré svojím obsahom alebo inak porušujú platné právne predpisy. V takomto prípade sa Príjemcovi služieb nevracia zaplatená cena poskytovaných služieb.

3.2.4. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť cenník ponúkaných služieb. Takýto cenník bude riadne umiestnený na webovej stránke Poskytovateľa.

3.3. Práva príjemcu služieb

3.3.1. Príjemca služby má právo uzavrieť zmluvu s Poskytovateľom služieb na základe týchto obchodných podmienok.

3.3.2. Príjemca služieb má právo zrušiť objednávku registrácie doménového mena len v prípade, že proces registrácie doménového mena ešte nebol dokončený. V prípade, že proces registrácie bol dokončený, nie je možné vrátiť prijatý poplatok za objednané doménové meno.

3.3.3. Príjemca webhostingových služieb má právo vyplývajúce zo zákona odstúpiť od zmluvy o poskytovaní webhostingových služieb najneskôr do 7 dní od uzatvorenia takejto zmluvy a to výhradne písomnou formou.

3.3.4. Príjemca služieb má právo na riadné využívanie dojednaných služieb počas celej doby na ktorú boli zaplatené.

3.3.5 Právo na vrátenie časti zaplatenej ceny v takom prípade, kedy Poskytovateľ služieb zaviní ich nedostupnosť. Je potrebné, aby Príjemca služieb ktorý si bude nárokovať na vrátenie sumy, písomne informoval Poskytovateľa o nedostupnosti služieb emailom alebo telefonicky ihneď po zistení takéhoto nedostatku.

3.3.6. Príjemca služieb má právo kedykoľvek na písomnú žiadosť rozšíriť rozsah služieb, prípadne ich obmedziť. Poskytovateľ je povinný do 5 dní reagovať na takúto žiadosť a v prípade, že to technické podmienky dovoľujú aj žiadosť realizovať. Dodatočné zmeny týkajúce sa rozšírenia prípadne obmedzenia služieb budú vykonané ako nová objednávka.

3.4. Povinnosti príjemcu služieb

3.4.1. Príjemca služieb je povinný riadne a včas platiť za služby dohodnutú odmenu.

3.4.2. Príjemca služieb je povinný dbať na dodržiavanie platných legislatívnych predpisov a to hlavne pri obsahových častiach prevádzkovaných webových stránok.

3.4.3. Využívať webhostingové služby tak, aby nedošlo k preťažovaniu serverov Poskytovateľa.

3.4.4. Povinnosť Príjemcu služieb je nevyužívať webhostingové služby na prevádzku stránok súvisiacich s erotickým obsahom, warez obsahom, taktiež s obsahom súvisiacim s chat službami, so službami rozosielania nevyžiadanej pošty tzv. SPAM. Taktiež je ZAKÁZANÝ akýkoľvek obsah, ktorý nie je špecifikovaný bližšie ale porušuje zákony Slovenskej republiky. Príjemcom služieb sa taktiež zakazuje prevádzkovať také služby, ktoré majú za následok nadmerné vyťažovanie serverov Poskytovateľa. Poskytovateľ služieb je oprávnený pri zistení porušenia povinností Príjemcu služieb tieto služby pozastaviť.

4. Platnosť obchodných podmienok

4.1. Obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa sú vždy aktuálne a platné na základe dátumu aktualizácie Poskytovateľom. Staršie obchodné podmienky pred dátumom aktualizácie strácajú platnosť, pričom zverejnené obchodné podmienky na webovej stránke Poskytovateľa nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia.

4.2. Vypovedanie a ukončenie služieb

4.2.1. Písomnou výpoveďou zo strany Príjemcu služieb.

4.2.2. Písomnou výpoveďou zo strany Poskytovateľa služieb.

4.2.3. Písomnou dohodou zmluvných strán.

4.3. Ukončenie služieb zo strany Príjemcu služieb

4.3.1. Príjemca môže vypovedať služby pri nespokojnosti s využívaním poskytovaných služieb.

4.3.2. Príjemca môže vypovedať zmluvu pri zvýšení cien zo strany Poskytovateľa služieb, ak ich nie je schopný akceptovať.

4.4. Zánik poskytovania služieb zo strany Poskytovateľa služieb

4.4.1. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytované služby, ak Príjemca služieb porušuje svoje záväzky plynúce z aktuálnych obchodných podmienok a riadne a včas nedbá na splatnosť faktúr, ktoré mu Poskytovateľ vystavuje.

4.4.2. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť poskytované služby, ak Príjemca služieb porušuje legislatívne predpisy pri vykonávaní svojej činnosti, ktoré súvisia s využívaním služieb Poskytovateľa.

4.4.3. Výpovedná lehota začína plynúť od doručenia výpovede jednou zo zmluvných strán ihneď.

4.4.4. Výpovedná lehota je dohodnutá na dobu 30 dní od doručenia výpovede.

5. Aktuálny cenník a platobné podmienky

5.1. Aktuálny cenník všetkých služieb je zverejnený na webovej stránke Poskytovateľa.

5.2. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu cenníka kedykoľvek.

6. Reklamačný poriadok, riešenie problémov a závad

6.1. Príjemca služieb je povinný oznámiť Poskytovateľovi služieb výpadok, poruchu alebo inú prekážku riadneho využívania služieb a to písomne alebo telefonicky.

6.2. Poskytovateľ služieb vykoná nápravu výpadku služieb do 24 hodín od prijatia oznámenia od Príjemcu služieb. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na predĺženie doby potrebnej uvedenia služieb do stavu kedy je možné ich riadne využívať v prípade ak dôjde k obmedzeniu alebo výpadku služieb na strane tretích subjektov.

6.3. Uplatnenie reklamácií

6.3.1. Reklamácia týkajúca sa kvality využívanej služby - reklamácia sa vzťahuje na situácie, kedy dôjde k obmedzeniu alebo úplnému znefunkčneniu predplatených služieb.

6.3.2. Reklamácia týkajúca sa vyúčtovania sumy za objednané služby - reklamácia sa vzťahuje na situáciu, kedy obdrží Príjemca služieb výzvu na uhradenie ceny za objednané služby a má podozrenie že fakturovaná suma je odlišná od objednávky, alebo od cenníka služieb na stránke Poskytovateľa.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a obchodným zákonníkom.

7.2. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 27. 03. 2015.